ไอคอนสยาม เดินหน้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนแยกขยะรีไซเคิล โครงการ “ขยะเติมสุข เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายนของทุกปี) ไอคอนสยาม ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้นำกลยุทธ์ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)” มาบรรจุเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท โดยให้ความสำคัญ ใน 3 มิติ คือ ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ล่าสุด ไอคอนสยาม จับมือร่วมกับพันธมิตร และ โรงเรียน รวมถึง ชุมชนบริเวณโดยรอบ จัดทำโครงการ “ขยะเติมสุขเปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการตั้งกล่องรับบริจาคขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงพลาสติก ลังกระดาษ กระดาษรีไซเคิล เพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ไปมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น (อาคารใหม่) และมอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ณไอคอนสยามถนนเจริญนคร

นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “นโยบายของไอคอนสยามให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและอยู่คู่เคียงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมศักดิ์ศรีสืบไป จึงได้ดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ, การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน โดยล่าสุดจัดทำโครงการเพื่อเดินหน้าให้ทุกคนมาร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม กับโครงการ “ขยะเติมสุขเปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน” ขึ้นเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี และเป็นการดำเนินการสอดคล้องตามหลักแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดของเสียที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

“โครงการขยะเติมสุข เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของกระบวนการรีไซเคิล โดยการเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงพลาสติก ลังกระดาษ กระดาษรีไซเคิล มาหย่อนลงในตู้ขยะเติมสุข เพื่อให้ทางโครงการได้นำขยะไปคัดแยกอย่างถูกต้อง และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามนอกจากการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลขยะแล้วนั้น ทางโครงการยังได้นำขยะที่ได้คัดแยกนี้ไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น อีกทั้งไอคอนสยามได้ตั้งเป้าหมายร่วมสมทบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มอีก 100% จากมูลค่าที่ได้จากยอดบริจาคอีกด้วย” คุณสุมา กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับจุดตั้งกล่องรับบริจาคขยะรีไซเคิล หรือกล่องขยะเติมสุข จะตั้งไว้จำนวน 4 จุดคือ 1. ริเวอร์ พาร์ค บริเวณท่าเรือ 1  2. บริเวณลิฟต์ Lobby A เมืองสุขสยาม ด้านหลังร้านนารายา 3. บริเวณลิฟต์ Lobby C ชั้น 3 ทางออกลานจอดรถ และ 4. ตรงข้ามร้านอาหาร BONCHON ชั้น 6 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำขยะรีไซเคิลมาบริจาคเป็นจำนวนมากสามารถติดต่อทีมงานที่ 098-269-5252  

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy Model ไอคอนสยาม ยังคงได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 1. Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า 2. เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดของเสียที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือ Reduce หรือนำของเหลือใช้หรือผลิตผลมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจหรือ Reuse  และสุดท้าย Recycle นำของใช้แล้วกลับมาผลิตใช้ไหม่เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และ 3. Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและเพื่อให้ภาคการผลิตและภาคบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดและลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการทำปุ๋ยชีวภาพจากกากกาแฟ สำหรับการบำรุงรักษาต้นไม้ภายในไอคอนสยาม และบริเวณโดยรอบ เพื่อการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า โครงการถังวนถุง เป็นโครงการ “มือวิเศษ X ถังวน” ร่วมกับ พีพีพี พลาสติก (PPP Plastics) นำการเปิดให้ประชาชนนำขยะพลาสติกประเภทยืดมาส่งคืนเพื่อนำกลับไปรีไซเคิล โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพื่อรับขยะพลาสติกที่ผู้บริโภคแยกแล้ว นำมาฝากทิ้งที่จุดบริการรับฝากขยะนี้ เพื่อส่งไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนเป็นเส้นใยพลาสติก และเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ และนำไปแปรรูปในโรงงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและอัพไซเคิลต่อไป 

นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานเพื่อความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งจากความมุ่งมั่นดำเนินการด้านพลังงานทำให้ไอคอนสยาม ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ประเภท อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) 

ตลอดจนการส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟน.กำหนดเป็นผลให้ไอคอนสยาม ได้รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS 2021 จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ภายใต้แนวคิด “คุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช้พลังงานได้มาตรฐาน” โดยอาคารของไอคอนสยามนั้น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฟน. กำหนด (MEA Index ไม่เกิน 1.00) โดยมีค่า MEA Index ประเมินได้เท่ากับ 0.966 ซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอากาศภายในอาคารได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีและเหมาะสมสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการในอาคาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า